Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady( EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů ( dále jen Nařízení )

Jako subjekt údajů uděluji tímto souhlas společnosti

STASAN s.r.o., se sídlem Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ: 251 20 999,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51442 (dále jen správce)

 

se zpravováním mých osobních údajů za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení
 • poštovní adresa
 • telefonní kontakt
 • e-mailová adresa

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • zasílání obchodních nabídek na produkty správce

Doba zpracování osobních údajů:

 • 3 roky ode dne udělení souhlasu

Osobní údaje nebudou poskytnuty žádným třetím osobám a nebudou odeslány do zahraničí.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že měl možnost si prostudovat jeho vnitřní dokumenty ohledně GDPR, které jsou umístěná na jeho webové stránce, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné, pravdivé a jsou správci poskytnuty svobodně a dobrovolně.

Správce tímto v souladu s ustanovením článku 13 Nařízení informuje subjekt údajů, že

 • osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu a za výše uvedených podmínek
 • důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů a jejich zpracování je zájem subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné
 • při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování
 • správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neurčil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení
 • správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodním organizacím nebo jiným než výše uvedeným osobám,
 • subjekt údajů může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajů, má právo na jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování a vznést námitku proti zpracováním, má právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, jakož i právo vznést stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů má -li zato, že správce při zpracování postupuje v rozporu s Nařízením.