Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu

vydané společností STASAN s.r.o., se sídlem Praha 4,  Dobronická 1257, IČ 251 20 999,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51422

( dále jen STASAN s.r.o. )

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen " obchodní podmínky ") byly vydány v souladu s ustanoveními § 1751 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb o ochraně spotřebitele (vztahuje se na případy uzavírání kupních smluv se spotřebiteli) v platném znění, společností STASAN s.r.o. jakožto provozovatelem internetového obchodu umístěného na webové stránce www.stasan.cz (dále jen " e-shop" nebo " internetový obchod ") a upravují vzájemné smluvní vztahy, práva a povinnosti při prodeji zboží prostřednictvím e-shopu (dále jen " zboží " nebo " produkt ") vznikající na základě kupní smlouvy uzavírané mezi STASAN s.r.o. jako prodávajícím (dále jen " prodávající ") a druhou smluvní stranou jako kupujícím (dále jen " kupující "). Tyto obchodní podmínky se uzavřením kupní smlouvy stávají její nedílnou součástí. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.stasan.cz a je tak ze strany prodávajícího umožněna kupujícímu okamžitá reprodukce. Odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, že jim rozumí, že s nimi bez výhrad souhlasí a že je považuje za nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy.

2. Prodávající je držitelem podnikatelského oprávnění k provozování živnosti volné podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění. Živnostenskou kontrolu prodávajícího je oprávněn vykonávat příslušný živnostenský úřad.

3. Kupujícím může být jak podnikatel, tak i nepodnikatel-spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a naplňování kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která má svou doručovací adresu na území České republiky.  Podnikatelem je potom fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání nebo naplňování kupní smlouvy vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem samostatně, na vlastní účet a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku. Uvede-li kupující ve své objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí automaticky pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele.

4. Právní vztahy, práva a povinnosti plynoucí z kupních smluv uzavřených za platnosti těchto obchodních podmínek, stejně jako i případné spory vzniklé z těchto smluv se řídí platným českým právem. Smluvním jazykem je vždy jazyk český. Případné spory plynoucí ze smluvních vztahů založených za platnosti těchto obchodních podmínek budou řešeny výlučně věcně a místně příslušnými soudy České republiky. Tímto ustanovení nejsou dotčena práva spotřebitele plynoucí z obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb o ochraně spotřebitele.

5. Kupující si je vědom toho, že mu koupí zboží, které je v nabídce STASAN s.r.o., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, firemních log apod. STASAN s.r.o. ani jeho smluvních partnerů. 

6. Internetový obchod obsahuje přehled zboží nabízeného prodávajícím kupujícím ke koupi v rámci jeho podnikatelské činnosti.

7. Zboží je řazeno do jednotlivých kategorií, každý produkt je vždy dostatečně označen svým názvem, popsán potřebnými technickými parametry, doplněn názornou fotografií a je u něj uvedena aktuální cena bez daně z přidané hodnoty i hodnota daně z přidané hodnoty. Kupní cena je považována za cenu smluvní, ceny uvedené v e-shopu jsou vždy aktuální a platné, ceny jsou vždy uvedené v české měně  (Kč). U každého produktu bude informace o nákladech na dopravu a balné zboží v případě doručování zboží na území České republiky (dále jen " poštovné " nebo " balné " nebo společně " náklady na doručení ") přepravcem. Poštovné nebude účtováno v případě osobního odběru v místě odběru- na odběrném místě. U každého produktu bude dále uveden údaj o předpokládané lhůtě dodání zboží dle zvoleného způsobu dodání zboží, případně údaje a informace další. Kupující souhlasí s tím, že fotografické vyobrazení produktu, včetně textu u něj uvedeného mají pouze ilustrativní charakter a nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti.

8. Kontaktní údaje prodávajícího a místo převzetí zboží, bude-li přebíráno osobně (dále jen " odběrné místo "), jsou: STASAN s.r.o., provozovna Vestec u Prahy, Vídeňská 168, tel. č. 602 113 916, kontaktní osoba Lenka Hládeková, e-mail l.hladekova@stasan.cz, stasan@stasan.cz 

9. Bankovní spojení prodávajícího pro platbu kupní ceny a nákladů na doručení jsou 76406349/0800, variabilní symbol platby vždy odpovídá číslu objednávky.  

II. Objednávka zboží, uzavření kupní smlouvy

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu v internetovém obchodu jím vybrané zboží řádně a včas ve sjednaném termínu, na sjednaném místě podle volby kupujícího, osobně na odběrném místě, tedy v provozovně STASAN s.r.o., na adrese Vestec u Prahy, Vídeňská 168 nebo na adrese uvedené v objednávce kupujícím, kam bude doručováno pomocí třetích osob, dále je povinen předat kupujícímu doklady, které se ke kupovanému zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt ke zboží vlastnické právo.

2. Kupující je povinen kontrahované zboží řádně převzít na určeném místě a zaplatit za něj včas kupní cenu způsobem sjednaným předem.

3. Návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží a potřebnou specifikací včetně ceny do internetového obchodu. Kupující objednává zboží prostřednictvím internetového formuláře umístěného na internetových stránkách prodávajícího www.stasan.cz (dále jen" objednávka "). Kupující vloží vybraný produkt do košíku a po ukončení výběru zboží bude přesměrován do sekce " doprava a platba" kde si vybere mezi možnostmi doprava inTime nebo osobní odběr, platba v hotovosti nebo platba dobírkou nebo platba převodem z účtu.  Při volbě varianty převod z účtu bude novým kupujícím vystavena zálohová faktura a po zaplacení bude produkt odeslán na určenou adresu. Pro stálé kupující (obchodní partnery prodávajícího) bude vystavená faktura s dobou splatnosti odvislou od postavení kupujícího v obchodním vztahu vůči prodávajícímu. Po vyplnění údajů o způsobu převzetí zboží a o způsobu platby kupní ceny bude kupující přesměrován v objednávce do sekce " ostatní údaje " ve které vyplní své osobní a fakturační údaje. Objednávka je považovaná za řádnou, jsou-li v ní uvedené veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti, v opačném případě k ní prodávající nemusí přihlížet. Informace o jednotlivých krocích při vyplňování objednávky jsou zjevné při vlastním procesu vyplňování v internetovém obchodu prodávajícího, kupující má také možnost obrátit se se žádostí o pomoc nebo radu na prodávajícího a to jak telefonicky, tak i e-mailem. Kupující má vždy možnost před odesláním objednávky zkontrolovat a případně změnit nebo opravit již vyplněné údaje. Odesláním vyplněného objednávky, k čemuž dojde stisknutím tlačítka " odeslat objednávku", potvrzuje kupující správnost vložených údajů. Údaje v odeslané objednávce jsou prodávajícím považované za správné a jejich správnost není prodávající povinen nijak ověřovat. Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží specifikované v odeslané objednávce. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřená okamžikem odeslání řádně vyplněné objednávky.

4. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou na objednávce a to nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky.

5. Uzavřenou kupní smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody kupujícího a prodávajícího, ze zákonných důvodů není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak. 

6. Pokud v době po odeslání objednávky kupujícím výrobce přestane objednané zboží vyrábět nebo pokud významným způsobem zvýší cenu oproti ceně původní (nejméně o 15 %), je prodávající povinen informovat o tom kupujícího a navrhnout mu další postup. Pokud nedojde k dohodě o dalším postupu, má prodávající právo bez jakýchkoliv sankcí od uzavřené smlouvy odstoupit. Kupující potvrzuje, že  přebírá  nebezpečí změny okolností podle ustanovení § 1765, odst.2. občanského zákoníku.

7. Prodávající má právo na změnu ceny zboží před jeho odesláním (předáním) kupujícímu, pokud zjistí, že jím uvedená cena je chybná. V takovém případě je povinen kupujícího informovat o nové výši ceny a požádat o vyslovení souhlasu s touto cenou. Pokud kupující bez zbytečného odkladu takový souhlas neudělí, kupní smlouva nevznikne.

8. Prodávající je oprávněn v případě důvodných pochybností, např. při neobvyklém množství objednávaného zboží a podobně ověřit u kupujícího jeho objednávku svou výzvou elektronickou poštou a kupující je povinen v takovém případě na takovou výzvu svou objednávku stejnou formou potvrdit. V případě nečinnosti kupujícího se k takové objednávce nepřihlíží a kupní smlouva nevznikne. 

9. Kupující výslovně souhlasí s tím, že kontraktační proces se uskutečňuje komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat, ani za jakékoliv náklady, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s využitím komunikačních prostředků na dálku, nenese prodávající žádnou odpovědnost. Náklady na používání telekomunikačních prostředků na dálku pro odeslání objednávky a komunikaci s prodávajícím jsou závislé na smlouvě, kterou má kupující s poskytovateli příslušných komunikačních služeb a jdou k tíži kupujícího. V souvislosti s tímto způsobem obchodního styku si STASAN s.r.o. neúčtuje žádné další poplatky (to se netýká smluvní přepravy).

10. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě a výlučně v souvislosti se splněním v souladu se zákonem č. 101/2000. Sb o ochraně osobních údajů v platném znění nejméně po dobu 5 let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu určenou platnou legislativou a nebude přístupná žádné třetí osobě.

11. Prodávající vylučuje v souladu s ustanovením § 1740, odst.3 přijetí objednávky kupujícího s následným dodatkem nebo odchýlením se od původního znění  kupní smlouvy. Návrh změny, dodatku nebo odchylky od původního znění bude prodávající považovat pouze za signál k dalšímu jednání o obsahu uzavírané kupní smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za neuzavření smlouvy v případě předložení návrhů změn smlouvy ze strany kupujícího.

12. Prodávající má právo nepřijmout objednávku kupujícího v případě, že vychází ze zjevných chyb v ceně, v popisu nebo z chybné fotografie zboží v katalogu produktů nabízených prodávajícím ke koupi v internetovém obchodu a také v případě zjevně chybné informace, a to v jakékoliv etapě kontraktačního řízení.

13. V případě jakéhokoliv rozporu mezi obsahem těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy uzavírané podle těchto obchodních podmínek mezi prodávajícím a kupujícím má přednost kupní smlouva.

III. Platební podmínky, fakturace, splatnost kupní ceny

1. Při vyplňování formuláře objednávky vybere kupující způsob úhrady kupní ceny a případných dalších nákladů (náklady na doručení). Kupní cenu a náklady na doručení může kupující zaplatit některým z těchto způsobů:

• v hotovosti v případě osobního odběru na odběrných místech prodávajícího,

• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, je-li sjednaná doprava zboží přepravcem. V takovém případě převezme kupní cenu a náklady na doručení od kupujícího proti vydání zboží přepravce. V tomto případě bude kupující platit současně i tzv. dobírečné, 

• předem bezhotovostní platbou na bankovní účet prodávajícího, který prodávající sdělí kupujícímu při kontraktačním jednání spolu s variabilním symbolem,

• fakturou s určenou dobou splatnosti - platí pouze pro podnikatele při splnění podmínek pro takový postup

2. Pokud bude sjednaný způsob úhrady kupní ceny a nákladů na doručení před dodáním zboží, odešle prodávající neprodleně po připsání sjednané částky na svůj účet elektronickou poštou na adresu kupujícího potvrzení o zaplacení kupní ceny a nákladů na dopravu.

3. Prodávající vystaví za dodávané zboží na kupujícího svůj daňový doklad. Ten bude obsahovat veškeré údaje, které pro takový dokument vyžaduje obecně závazná legislativa.

4. Není-li v kupní smlouvě nebo v samostatném ujednání s kupujícím sjednáno jinak, platí, že splatnost kupní ceny a nákladů na doručení je 

• u zboží na dobírku převzetím zboží kupujícím,

• u zboží dodaného osobně na odběrném místě prodávajícího převzetím zboží kupujícím, nebyla -li sjednána platba předem,

• u bezhotovostní platby do 48 hodin od odeslání objednávky dle článku II., odst. 3.. V případě platby bezhotovostním formou je závazek zaplatit považován za splněný, připsáním kupní ceny (nákladů na doručení) na účet prodávajícího.

5. K předání zboží může dojít až po zaplacení kupní ceny, není-li v konkrétním případě dohodnuto mezi prodávajícím a kupujícím jinak.

6. Prodávající si vyhrazuje právo na veškeré změny zboží a cen v internetovém obchodu. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě včetně zboží v akci, výprodeje či letákových akcí platí pouze do vyprodání zásob či do ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž platí, že počet kusů produktů ve slevě nebo nabídka platnosti musí být v internetovém obchodu vždy konkrétně uvedeny.

7. Kupující si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud zjistí, že při jejím uzavření došlo ke zneužití osobních údajů nebo z důvodů zásahů správního nebo soudního orgánu. O takovém postupu bude prodávající informovat kupujícího. Kupující bere na vědomí, že v těchto případech nemůže kupní smlouva řádně vzniknout. 

IV. Doprava zboží a náklady na doručení,

přechod nebezpečí na zboží

1. Prodávající určuje možné způsoby dodání zboží a uveřejňuje je na webových stránkách e-shopu.

2. Kupující je povinen v objednávce výslovně určit zvolený způsob doručení objednaného zboží, přičemž dohodou prodávajícího a kupujícího lze zvolit i odlišný způsob doručení.

3. V případě volby osobního odběru objednaného zboží je kupující povinen vyčkat vždy na doručení potvrzujícího e-mailu obsahujícího výzvu k převzetí zboží. Před odesláním takové výzvy nebude možné zboží vyzvednout. Zboží bude na odběrném místě k dispozici po dobu 3 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy k jeho vyzvednutí. Pokud kupující nevyzvedne zboží v této lhůtě, zavazuje se uhradit prodávajícímu skladné ve výši 300,- Kč za každý den po uplynutí této lhůty a to až do dne vyzvednutí zboží kupujícím, a to bez ohledu na cenu kontrahovaného zboží. Pokud bude trvat prodlení s vyzvednutím zboží po dobu delší 30 dnů, má prodávající právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vznikne prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu majetkové i nemajetkové újmy. Prodávající má právo požadovat na kupujícím prokázání jeho identifikace (občanský průkaz, pas, výpis z veřejného rejstříku) a to z důvodu předcházení škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez prokázání identity je prodávající oprávněn bez jakýchkoliv důsledků pro svou osobu odmítnout zboží vydat.

4. Má-li prodávající zboží podle výběru kupujícího odeslat, odevzdá zboží kupujícímu předáním přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy přímo vůči přepravci. K odevzdání dojde, jakmile zboží předá přepravce kupujícímu. 

5. Je-li prodávající v prodlení se splněním svého závazku dodat zboží na adresu určenou kupujícím odlišnou od adresy odběrného místa, je kupující povinen zboží převzít při jeho skutečném dodání. Pokud musí dojít z důvodů na straně kupujícího k opakovanému doručování zboží nebo k doručení jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené z tohoto důvodu navíc oproti nákladům sjednaným v kupní smlouvě.     

6. Pokud prodávající dodá jiné než kontrahované zboží nebo pokud dodá sice zboží ve smlouvě dohodnuté, ale v jiném množství, je kupující oprávněn takové zboží odmítnout převzít.

7. Při převzetí objednaného zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, neporušenost obalu zboží a v případě zjištění jakýchkoliv vad to bezodkladně oznámit přepravci. Pokud je obal porušen, nemusí kupující zásilku převzít a v takovém případě o tom sepíše a přepravcem nebo předávajícím příslušný protokol. Podpisem předávacího protokolu, dodacího listu nebo obdobné listiny kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňuje všechny podmínky a náležitosti a na případnou reklamaci z tohoto důvodu nemůže být brán zřetel. Za vady způsobené přepravcem prodávající neodpovídá a takové vady nejsou považovány za vady záruční. 

8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny a nákladů na doručení nebo jeho převzetí, a to podle toho, která skutečnost nastane později.

9. Prodávající je povinen předat kupujícímu jako součást plnění kupní smlouvy kromě kontrahovaného výrobku i veškeré dokumenty, které se k tomuto zboží vztahují, jako záruční list, návod na použití apod.

10. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 V. Dodací lhůty

1. Dodací lhůta pro dodání kontrahovaného zboží je podle konkrétní situace 2-10 dnů od odeslání řádně vyplněné objednávky, pokud není stranami kupní smlouvy v tom kterém případě dohodnuto jinak.

2. Prodávající je povinen zboží, které má na skladě, a které je povinen dodat do místa určeného kupujícím, předat přepravci do 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky kupujícím nebo od úhrady kupní ceny, byla-li zvolena platba předem.

3. Prodávající je povinen zboží, které má na skladě, a které je povinen předat kupujícímu v odběrném místě, předat kupujícímu do 5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky nebo od úhrady kupní ceny, byla-li zvolena platba předem. Otevírací doba odběrného místa je uvedena na webových stránkách e-shopu.  Pokud prodávající nebude schopen ve výše uvedené lhůtě kontrahované zboží dodat (předat), je povinen takovou skutečnost oznámit kupujícímu elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

4. U zboží, které nemá skladem, uvede prodávající na e-shopu předpokládanou dobu dostupnosti zboží.  

VI. Odpovědnost z vadného plnění, záruční podmínky

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisy, zejména občanského zákoníku, především jeho ustanoveními § 1914-1925, § 2099-2017 a § 2161-2174. To se netýká případů, kdy se zboží prodává za nižší cenu z důvodů jeho vady, pro kterou byla nižší cena sjednaná, dále případů opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře jeho používání nebo opotřebení, které mělo při převzetí kupujícím nebo pokud to plyne z povahy věci. 

2. Není-li kupující podnikatel, aplikuje se na smluvní vztah též zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě podle § 2158 a násl., jak je dále rozvedeno v odstavcích 3-17 tohoto článku obchodních podmínek, a také ustanovení zákona 634/1992 Sb. v platném znění o ochraně spotřebitele. Pro kupující, ne spotřebitele, se použijí tento článek přiměřeně a výslovně především jeho odstavec 17.

3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při předání vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy ten zboží převzal

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla -li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je zboží v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti,

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odstavci 3. těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání zboží nového bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy způsobilo prodávajícímu značné obtíže. Právo volby postupu je na straně kupujícího.      

5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží vadu má anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržením návodu k použití.    

6. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. V potvrzení prodávající zpravidla uvede i své obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo. Pokud tomu nebrání povaha věci, lze potvrzení podle ustanovení § 2166, odst. 1 občanského zákoníku nahradit i dokladem o koupi zboží, pokud obsahuje výše uvedené údaje. 

7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad, které se vyskytnou na zboží, v době 24 (12) měsíců od dodání zboží kupujícímu.

8. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu nebo v návodu připojeného ke zboží v souladu s jinými právními předpisy než je občanský zákoník uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce na jakost podle ustanovení § 2113 občanského zákoníku.  Kupující má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění práva podle tohoto odstavce. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu zboží nebo v reklamním materiálu.

9. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění podle odstavce 8. tohoto článku těchto obchodních podmínek, potvrdí mu prodávající, kdy své právo uplatnil, jakož i provedení opravy a délku jejího trvání.

10. Uplatní-li kupující práva z vadného plnění a jedná-li se o podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na

• odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží nebo

• odstranění vady opravou zboží nebo

• na přiměřenou slevu nebo

• odstoupení od smlouvy.

11. Kupující vždy sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit, to neplatí, pokud kupující žádal o opravu zboží, která se ale ukázala jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat odstranění vady přiměřenou slevou z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

12. Uplatní-li kupující práva z vadného plnění a jedná-li se o nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na

• odstranění vady nebo

• přiměřenou slevu z kupní ceny.

 Neodstraní-li prodávající vady včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat přiměřenou slevou z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

13. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

14. Případně uplatněné vady vyřídí prodávající ve snaze uspokojit kupujícího a to individuální dohodou s ním a v souladu s platnou legislativou.

15. Zjistí-li kupující vady zboží, musí je uplatnit bezodkladně u prodávajícího a to elektronicky na e-mailovou adresu l.hladekova@stasan.cz nebo telefonicky na číslo 602 113 916 nebo písemně na adresu STASAN s.r.o., Vestec u Prahy, Vídeňská 168. Reklamované zboží zašle nebo doručí na adresu STASAN s.r.o., Vestec u Prahy, Vídeňská 168. Reklamovat zboží osobně na této adrese je možné po předchozí dohodě s prodávajícím. 

16. Prodávající kupujícímu doporučuje, aby při zasílání reklamace využili reklamační list, který je k dispozici zde, ke kterému zašlou i kopii dokladu o koupi. Řádně vyplněný a podepsaný reklamační list doručí spolu s reklamovaným zbožím na adresu prodávajícího podle odstavce 16. Osobní doručení reklamovaného zboží prodávajícímu na adresu uvedenou v odstavci 15. je po předchozí telefonické dohodě možné. Prodávající zašle kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, ve kterém bude uvedeno, kdy byla přijata, jaký je její obsah, jaký způsob vyřízení je požadován a to e-mailem na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Potvrzení bude dále obsahovat předpokládaný termín a způsob vyřízení reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamační protokol zašle prodávající kupujícímu ve lhůtě určené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, nejčastěji i s reklamovaným zbožím.  

17. Na kupujícího, ne spotřebitele, se vztahuje ohledně vad zboží tento režim, přičemž předchozí odstavce pro ně platí přiměřeně:

a) situace podstatného porušení smlouvy:

Pokud je možné vadné plnění považovat za podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na:

• odstranění vad dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady, nebo   

• na odstranění vady opravou zboží, nebo

• na přiměřenou slevu ke kupní ceně, nebo

• na odstoupení od smlouvy.

b) situace nepodstatného porušení smlouvy

Pokud je možno vadné plnění považovat za nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na

• odstranění vady, nebo

• na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne opravit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

18. Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady nevzniká, pokud by

• zboží bylo poškozeno při přepravě (zjevné poškození zboží nebo obalu je nezbytné řešit přímo s přepravcem, kupující není v takovém případě povinen zboží převzít, ale musí o zjištěném poškození bezodkladně informovat prodávajícího),

• zboží bylo poškozeno neodbornou instalací nebo zacházením,

• se vyskytly vady vzniklé běžným opotřebením - používáním,

• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním,

• zboží bylo poškozeno nesprávným skladováním,

19. Pokud bude kupující posílat zboží zpět prodávajícímu, není ho oprávněn posílat na dobírku - prodávající není povinen takové zboží přijmout - a to k tíži kupujícího. Důvodem takového postupu je nemožnost před vyzvednutím zkontrolovat obsah.   

VII. Informační poradenství

1. Prodávající poskytuje zákonnou informační službu po vymezenou provozní dobu - pracovní dny od 7:00 do 16:00

2. Informační službu poskytuje prodávající na tel.č. 602 113 916 nebo na e-mailu l.hladekova@stasan.cz

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy 

1. Tímto článkem prodávající kupujícího, který je spotřebitelem, upozorňuje a rovněž poučuje, na možnost odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku a prostřednictvím internetového obchodu ve smyslu ustanovení § 1829 , odst. 1 občanského zákoníku následovně :

a) kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce a to ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy

• kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než přepravce) převezme zboží, nebo

• kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než přepravce) převezme poslední dodávku zboží v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, nebo

• kupující nebo jím určená třetí osoba (odlišná od přepravce) převezme zboží, je-li předmětem smlouva pravidelná opakovaná dodávka zboží.

2. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavec, postačuje odeslání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím lhůty.

3. Kupující je povinen oznámení o odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu písemně dopisem na adresu odběrného místa prodávajícího, tedy na adresu Vestec u Prahy, Vídeňská 168 či na e-mailovou adresu e-shopu l.hladekova@stasan.cz K odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít formulář (viz níže). Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu e-mailovou zprávu a adresu uvedenou v objednávce, přijetí odstoupení od kupní smlouvy a následně ho může kontaktovat e-mailem nebo telefonicky, aby si s ním potvrdil další postup.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ale do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, vrátit zboží, které od prodávajícího obdržel na základě kupní smlouvy, od které následně odstoupil, na adresu odběrného místa prodávajícího- Vestec u Prahy, Vídeňská 168. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle nebo osobně doručí zboží před jejím uplynutím. V souladu s ustanovením § 1820, odstavec 1., písmeno g) a § 1832, odstavec 3. občanského zákoníku nese kupující (spotřebitel) při odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1829 a následujících občanského zákoníku náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených občanským zákoníkem. Zboží, které bude kupující odesílat prodávajícímu v rámci odstoupení od kupní smlouvy, musí vrátit v původním obalu, nepoškozené, bez známek použití a kompletní, tedy včetně případného příslušenství, záručního listu, návodu k použití a podobně. S vraceným zboží zašle kupující i doklad o zaplacení zboží. Prodávající nepřijme vracené zboží na dobírku a kupující bere tento fakt na vědomí. Kupující je povinen zaslat prodávajícímu před odesláním zboží jako důsledku odstoupení od kupní smlouvy upozornění, že takovou zásilku odešle se specifikací odesílaného zboží (název zboží) podle objednávky. Prodávající není povinen zboží bez takového předchozího upozornění přijmout.   

5. V případě řádného odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ale do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno řádné oznámení odstoupení od kupní smlouvy, veškeré finanční prostředky, přijaté od kupujícího na základě uzavřené kupní smlouvy, kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je odlišný od jiného, nejlevnějšího standardního způsobu dodání zboží nabízeného prodávajícím, a to stejným způsobem, jako kupní cenu obdržel, pokud kupující neurčí jinak. K vrácení přijatých finančních prostředků v rozsahu specifikovaném výše není prodávající povinen před dnem vrácení předmětného zboží z kupní smlouvy, od které kupující odstoupil nebo dnem, kdy kupující prokáže prodávajícímu, že mu toto zboží prokazatelně odeslal. Prodávající vrátí kupujícímu takové finanční prostředky jiným způsobem, než je uvedeno výše, pouze tehdy, pokud s tím kupující vysloví svůj souhlas a pokud mu tak nevzniknou další náklady. 

6. Pokud není možné, aby kupující jako důsledek odstoupení od smlouvy vrátil prodávajícímu to, co od prodávajícího jako důsledek uzavření kupní smlouvy převzal, například kvůli zničení zboží či jeho ztrátě, je kupující povinen prodávajícímu poskytnout peněžitou protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozené, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a započíst písemným jednostranným právním jednáním odeslaným na adresu kupujícího na vracenou kupní cenu. V takovém případě je prodávající povinen vzniklou škodu prokázat a kupujícímu vrátit rozdíl mezi zaplacenou kupní cenou a zjištěnou škodou. Na kupní cenu vracenou po řádném odstoupení od kupní smlouvy je prodávající oprávněn započítat i své prokazatelně vynaložené náklady na vrácení zboží a nároky plynoucí toho, že zboží bylo vrácené poškozené, opotřebené či částečně spotřebované, resp. náhrady podle odstavce 7.

7. Pokud je společně se zbožím předán v rámci uzavírané kupní smlouvy i nějaký dar, platí, že takto uzavíraná darovací smlouva se uzavírá s odkládací podmínkou, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, pozbývá tím darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu i tento dar v bezvadném stavu a pokud to není možné, potom zaplatit prodávajícímu hodnotu daru ve finančním vyjádření vycházející z nákupní ceny.

8. Kupující potvrzuje uzavřením kupní smlouvy, že si je vědom toho, že z důvodů uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy není oprávněn zejména, nikoliv však výlučně v těchto případech:

• u kupních smluv, jejichž předmětem je zboží upravené na přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

• u kupních smluv na zboží, jejichž cena závisí na odchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,

• u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím.

 

IX. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku 

1. Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupních smluv. Náklady, které při používání komunikačních prostředků na dálku vniknou v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy kupujícímu, si hradí kupující ze svého a nemá vůči prodávajícímu v tomto ohledu žádné nároky.

  X. Ochrana osobních údajů

1. Kupující bere vědomí, že problematika ochrany osobních údajů je řešena především, ne však výlučně, zákonem č. 101/200 Sb, v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů). V případě změny této právní normy se ta ujednání těchto obchodních podmínek, která se stanou v důsledku takové legislativní změny neplatnými, nahradí bez dalšího novou právní úpravou.  

2. Kupující souhlasí s tím, že při vyplňování objednávky v e-shopu, při převzetí zboží jakož i  při registraci do internetového obchodu je vyžadováno prodávajícím vyplnění údajů, které mohou mít povahu osobních údajů a potvrzuje, že tyto údaje zapsal přesně, správně a pravdivě.  Kupující souhlasí s tím, aby prodávající jeho osobní údaje o něm samém i o jeho obchodech po neurčitou dobu shromažďoval, zpracovával a uchovával v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění.  Prodávající je tak oprávněn činit po dobu a v rozsahu potřebných k provedení veškerých činností souvisejících s uzavřením kupní smlouvy, zejména za účelem vyřízení objednávky kupujícího.

3. Kupující uděluje prodávajícímu výslovný souhlas k zasílání informačních e-mailů, SMS a telefonických nabídek a poštovních zásilek od prodávajícího týkajících se předmětu podnikání prodávajícího a jeho smluvních partnerů, včetně telemarketingu a obchodních sdělení především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společností v platném znění a to na spojení elektronické, telefonní či poštovní, které zadal při vyplňování objednávky. Kupující potvrzuje, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a že si je vědom toho, že má právo ho kdykoliv odvolat.   

4. Kupující má právo po dobu, na kterou souhlas podle odstavce 2. a 3. tohoto článku udělil, ke všem osobním údajům o své osobě. Kupující má právo požadovat vysvětlení, na korekci osobních údajů, na odstranění závadného stavu a na blokování osobních údajů. Kupující má také právo obrátit se se svými podněty na Úřad na ochranu osobních údajů, který vykonává dozor nad oblastí ochrany osobních údajů.  Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, a to zejména v případech, kdy prodávající nemohl v důsledku odvolání uděleného souhlasu nebo v důsledku korekce, výmazu či blokování osobních údajů kupujícího plnit své závazky plynoucí ze sjednaných smluv s třetími osobami.  

5. Kupující má právo požadovat od prodávajícího informace, jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává a to v rozsahu daném zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. Takové informace mu poskytne prodávající kdykoliv na základě písemné žádosti a to za přiměřenou náhradu nákladů. Kupující se zavazuje k tomu, že osobní údaje o své osobě poskytne prodávajícímu správné, přesné a pravdivé a že jejich správnost, přesnost a pravdivost bude udržovat po celou dobu platnosti uděleného souhlasu a že v případě jakékoliv jejich změny ji oznámí prodávajícímu. Kupující za  porušení - nesplnění - těchto povinností prodávajícímu odpovídá.

6. Prodávající se zavazuje k tomu, že poskytnuté osobní údaje nezískává, nezpracovává ani nepředává - nedistribuuje - třetím osobám bez souhlasu kupujícího s výjimkou osob zajišťujících dopravu či distribuci zboží, osob zajišťujících účetní služby, osob zastupujících prodávajícího v souvislosti s prodejem zboží. Tato povinnost se také nevztahuje na údaje, které mohou požadovat státní orgány podle platné legislativy.  Zpracováním osobních údajů může podávající pověřit třetí osobu a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování údajů.

7. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi, prodávající potvrzuje, že jsou plně zabezpečeny před případným zneužitím třetí osobou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Prodávající je povinen na žádost kupujícího osobní údaje o něm odstranit ze své databáze.

9. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Jde o malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované na webové stránce k rozpoznání počítače kupujícího v rámci komunikace uživatele s jeho webovou stránkou a k případnému užití některých funkcí webové stránky. V případě, že je nákup na webové stránce možno provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty odvolat.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré technické údaje na stránkách e-shopu jsou udány výrobcem příslušného zboží. Veškeré fotografie produktů jsou pouze ilustrativní a skutečnost se od nich může v některých detailech odlišovat.

2. Prodávající je oprávněn v zájmu zlepšení kvality svých služeb poskytovaných kupujícím a s ohledem na svou obchodní politiku provádět jednostranné změny nebo úpravy těchto obchodních podmínek.

3. Jakékoliv změny těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou formu a jejich prezentaci na webových stránkách e-shopu. Kupující i prodávající na sebe přebírají nebezpečí změny okolností.

4. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nenese prodávající odpovědnost za nedodržení smluvních povinností.

5. Ve smyslu ustanovení § 1820, odstavec 1, písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající kupujícímu, spotřebiteli, že ten se může se svou stížností obrátit na

• příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského podnikání,

• Úřad na ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,

• Českou obchodní inspekci vykonávající dozor mimo jiné v oblasti dodržování zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění o ochraně spotřebitele.

6. Vznikne-li na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávající a kupujícím - spotřebitelem, který nebude vyřešen jinými prostředky ke spokojenosti kupujícího, má ten vždy mimo jiné též právo obrátit se na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je např. Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15 (www.coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle § 210e, písmeno c) zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí zákona č. 634/1992 Sb. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje prodávající kupujícímu nejprve využít kontakt na něj pro vyřešení vzniklé situace.

7. Prodávající je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají např. ze zákona č. 634/1992 Sb. nebo zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a podle dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují.

8. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo kupní smlouvy shledáno jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. V takovém případě nastoupí místo neplatných nebo neúčinných ustanovení ta ustanovení, jejichž smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení nejblíže přibližuje.

9. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, která nejsou výslovně  upraveny v těchto obchodních podmínkách ani v kupní smlouvě uzavřené podle nich mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č.89/2012 Sv. v platném znění, v případě kupujícího - spotřebitele - zákonem č. 89/2012 Sb.o ochraně spotřebitele v platném znění.

10. Kupující potvrzuje, že se podrobně seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před odesláním objednávky dle článku II. obchodních podmínek, že okamžikem odeslání objednávky jsou pro něj ustanovení obchodních podmínek závazná, pokud nebude v tom kterém obchodním případě dohodnuto s prodávajícím jinak - odlišně od znění obchodních podmínek.

11. Kupující potvrzuje, že znění obchodních podmínek je pro něj srozumitelné, že jejich obsah je mu jasný a že ustanovením obchodních podmínek plně porozuměl.

12. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2016 a jsou závazné pro veškeré kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím od tohoto dne.

 

V Praze dne 01.01.2016

STASAN - vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

STASAN - Vzorový formulář pro uplatnění práv z vadného plnění